Kredyty gotówkowe – wnioski z raportu NBP

Po kazdym kwartale Narodowy Bank Polski prezentuje raport z wyników ankiety kierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych wszystkich banków na Polskim rynku – https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html. Wyniki ankiety dają nam jasną informację, w jakim kierunku idą zmiany polityki kredytowej każdego banku, oraz popytu na tego typu produkty bankowe. Sumaryczne dane zebrane z wszystkich instytucji bankowych mogą dać jasny sygnał, jak kształtuje się rynek kredytowy w Polsce. Ponadto, zebrane dane dotyczą zarówno kredytów konsumpcyjnych, kredytów hipotecznych, jak i kredytów dla przedsiębiorstw.

Tendencja polityki kredytowej na rynku kredytów konsumpcyjnych

Po pierwsze, III kwartał ubiegłego, 2019 roku upłynął pod znakiem zaostrzania kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przez banki komercyjne w Polsce. Natomiast wraz z zastosowaniem bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej, kilka banków podniosło marżę kredytową. Zgodnie z opinią banków, ten trend ma swoje źródło we wzroście udziału kredytów zagrożonych w portfelach kredytów konsumpcyjnych. Po drugie, coraz bardziej prawdopodobne jest zagrożenie w postaci gorszej sytuacji gospodarczej.

III kwartał był okresem zwiększonego o 15% popytu na kredyty konsumpcyjne. W większości udzielane kredyty konsumpcyjne były przeznaczane na zakup dóbr trwałego użytku oraz polepszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Zobacz ranking kredytów gotówkowych

Rynek kredytów hipotecznych

Podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, banki zaostrzyły również kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Warunki kredytowania jednak nie uległy zmianom. Popyt na kredyt hipoteczny w III kwartale 2019 roku wzrósł aż o 38%. Ów zwiększony popyt jest przez banki tłumaczony coraz lepszą sytuacją materialną gospodarstw domowych oraz pozytywnymi prognozami dotyczącymi rynku nieruchomości w Polsce. Zgodnie z raportem, tendencja zaostrzania polityki kredytowej będzie utrzymywana na najbliższej przyszłości.

Kredyty dla przedsiębiorców

Kryteria udzielenia kredytów bankowych dla małych oraz średnich przedsiębiorstw również uległy zaostrzeniu. Z drugiej strony, w niewielkim stopniu zmieniły się również warunki cenowe takich produktów (nieznaczne zwiększenie marży). Banki zaostrzające politykę kredytową argumentowały ten krok pogarszającą się sytuacją banków, największych kredytobiorców oraz całej gospodarki. Popyt na kredyty dla przedsiębiorców nie uległ zmianom w III kwartale 2019 roku. Banki, które odczuły nieznaczne zmniejszenie popytu wyjaśniały tą sytuację zmniejszonym zapotrzebowaniem na finansowanie aktywów przedsiębiorstw.